Čo charakterizuje zámerne, cielene vytvorenú komunitu

Že je skupinou ľudí, ktorí milujú jeden druhého a rastú

Skutočná komunita všeobsažná a akceptujúca

 • je všeobsažná a akceptujúca.
  Individuálne diferencie sú vyzdvihované a oslavované. Ak má komunita
  nepriateľa, začína strácať ducha pravej komunity. Súťaživosť je vždy
  výlučná a preto skupina, ktorú ovláda duch súťaživosti tiež nie je
  komunitou.

Je bezpečným miestom

 • vytvára bezpečné miesto, kde sa prejavujú dary a priznávajú
  zranenia i hrdinstvá
  . „Takmer každý z nás vstupuje do novej
  skupiny pripravený brániť sa. Akonáhle sa človek cíti dostatočne
  bezpečne, otvorí sa. Keď sa stane zraniteľný a zistí, že získal na
  hodnote a vážnosti, stáva sa zraniteľnejši a zraniteľnejší. Ako sa
  rúcajú bariéry medzi ľuďmi, zvyšuje sa láska a vzájomné prijatie,
  násobí sa vzájomná intimita, tak sa začína naozajstné uzdravovanie a
  zmena.“

Je realistická a mnohorozmerná

 • je realistická a multidimenzio­nálna.
  Každý člen má priestor vyjadriť svoju stránku reality, slobodne prejaviť
  svoj názor. Keďže komunita povzbudzuje k individualite a k vyjadreniu
  rozličných uhlov pohľadu je imúnna voči deindividuácii (strate identity
  v dave). Umožňuje prezentáciu alternatívnych názorov, tak pozitívnych ako
  i negatívnych a zvažuje ich. V tomto zmysle je odolná aj voči
  „skupinovému mysleniu“ (manipulácii v skupine).

Pôsobí uzdravujúco

 • pôsobí uzdravujúco a konvertujúco, akonáhle
  ľudia prestanú uzdravovať a obracať druhých
  . Skupina, ktorá je
  komunitou spĺňa všetky tri prvky Rogersovej na klienta zameranej
  psychoterapie – empatiu, kongruenciu i akceptáciu. (Rogers, 1995) Nie sú
  však viazané na vzťah terapeut – klient, ale prejavujú sa vo vzťahoch
  medzi členmi v skupine i v skupine ako celku.

Je v nej prítomný „Duch komunity“

 • je v nej prítomný „duch komunity“. Atmosféra pokoja a lásky
  je tak hmatateľná, že takmer všetci členovia komunity dosvedčujú, že je
  prítomný duch skupiny
  . Rogers sa o tomto duchu skupiny zmieňuje ako
  „kolektívnej harmonickej duši takmer duchovnej povahy“.

Je kontemplatívna a introspektívna

 • je kontemplatívna a introspektívna.
  Základným cieľom rozjímania je zvyšovanie uvedomovania si seba a svojho
  vzťahu k okoliu, a to je kľúčom k múdrosti. Členovia sa postupne učia
  byť prázdni a otvorení voči Duchu – hovoriť vtedy, keď cítia, že
  majú rozprávať a byť ticho, keď cítia, že majú mlčať.

Je skupinou samých vodcov

 • je skupinou samých vodcov, ktorí sa rovnakou mierou podieľajú na
  zodpovednosti a záväzku
  , na udržiavaní komunity a jej ducha.
  Autorita je decentralizovaná. Scott Peck zavádza pojem „prúd vodcovstva“
  pre situáciu v komunite, kedy sa jej členovia cítia natoľko slobodne, že
  prejavujú sami seba a svoje schopnosti presne v príhodnom okamihu
  rozhodovacieho procesu. A za takýchto okolností je skupinové
  rozhodovanie veľmi kvalitné a efektívne, je to konsenzuálne
  rozhodovanie
  .

Je skupinou, v ktorej sa „bojuje“ s taktom

 • je skupinou, v ktorej sa bojuje s taktom. Je omylom sa nazdávať,
  že v komunite neexistujú konflikty
  To, čo je ale diametrálne
  odlišné je otvorenosť s akou sa riešia, priamosť, s ktorou sa potýkajú
  s
   pravými príčinami nedorozumení.

Múdrosť pravej komunity

 • múdrosť pravej komunity sa často zdá byť až zázračná. Rogers hovorí o tzv. „premosťujúcej múdrosti skupiny – o výskyte takmer telepatickej komunikácie“. Je to pravdepodobne výsledok slobody vyjadrenia,
  množstva talentov rôznych ľudí a ich konsenzuálneho rozhodovania. Taktiež komunita predstavuje prostredie pre tvorivú klímu – podnetnosť, bohatstvo nápadov, slobodu a riskovanie, čím umožňuje naozajstnú
  realizáciu tvorivého potenciálu jednotlivca
  .

Je skupinou ľudí, ktorí milujú jeden druhého a rastú

 • Skutočná komunita je skupinou ľudí, ktorí milujú jeden druhého a
  rastú v stále hlbšom prežívaní vzájomnej lásky.

zostavila Júlia Halamová

Pre mnohých ľudí sú však tieto „znaky skutočnej komunity“ mätúce.
Nerobia rozdiel medzi „komunitou“ (čo je väčšinou tzv. pseudokomunita) a
„skutočnou komunitou“ (True Community). V článku “Budovanie komunít, teda trvalej udržateľnosti v sebestačných spoločenstvách”
som sa pokúsil podrobnejšie vysvetliť mätúce „znaky komunity“.

V článku “Budovanie
komunít, teda trvalej udržateľnosti v sebestačných spoločenstvách”
som sa pokúsil podrobnejšie vysvetliť mätúce „znaky komunity“.

Characteristics of True Community na wikipédii.