Rozdiely medzi sebazdokonaľovacími a psychoterapeutickými skupinami

Odlišnosti skupinových seminárov zameraných na zážitok komunity a psychoterapeu­tických skupín. Spracované za použitia kapitoly „Vzťah medzi encounterovou skupinou a psychoterapeutickou skupinou“ z knihyIrvina Yaloma: Teorie a praxe skupinové psychoterapie.

Zážitkové skupiny sú zamerané na osobnostný rast a tzv. rozširovanie mysle, nie na liečenie (a tzv. zmenšovanie hlavy). Hlavné rozdiely teda vyplývajú z cieľov a zloženia účastníkov. Seminárov sa zúčastňujú ľudia zameraný na rozvoj v interpersonálnych vzťahoch, komunikácie a učenia. Účastníci sú zameraný na osobnostný rast, zvyšovanie tzv. kompetencie, skvalitňovanie komunikácie, schopnosti reagovať a prispôsobivosti. Účastníci pozostávajú väčšinou z dobre fungujúcich ľudí, ktorý sú orientovaní na zväčšenie schopností a orientácie.

V procese sa stávajú tzv. „otvoreným systémom“ a v interpersonálnej oblasti sú schopní využívať vlastné skúsenosti na rozvoj väčšej kompetencie najmä vo vzťahoch. Jedným z cieľov postupu je objasniť účastníkom proces skupinovej dynamiky
a možností jeho využitia pri tvorbe hodnotných tímových vzťahov.

Zmeny, ktoré sa môžu objaviť ako dôsledok skúsenostiv skupine, sú veľmi podobné zmenám, ktoré by u svojich pacientov radi videli skupinový terapeuti. Je to však až možný dôsledok, nie zameranie skupiny, skupinového procesu. Okrem toho je trvanie CBW oveľa kratšie a odstup medzi facilitátorom a účastníkom je oveľa menší, ako v terapeutických skupinách.